Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Opravy kostelů a far na znojemském a vranovském děkanství v roce 2016

I v roce 2016 se díky podpoře Ministerstva kultury ČR, Města Znojma, Jihomoravského kraje, jednotlivých obcí, měst a farností podařilo pokračovat v obnově kostelů a far. Díky této podpoře obnovy, která se stala naší společnou snahou o zkrášlení našich duchovních domovů, se podařilo odstranit havarijní stav či zkrášlit sakrální kulturní památky, které jsou neodmyslitelnou součástí panoramatu Znojemska.

Opravy ve Znojmě

Kostel sv. Mikuláše ve Znojmě

I. etapa opravy fasády presbytáře vč. restaurátorské obnovy kamenných prvků, a to jižní strany. Cílem bylo sjednocení pojetí a výrazu vnějšího pláště presbytáře kostela do novogotické podoby lodi a věže: po postavení lešení bylo provedeno otryskání vápenného nátěru, oprava dožilých omítek vč. provedení novogotického tvarosloví fasády, silikátový nátěr a restaurování kamenných prvků: zpevnění, doplnění, barevná retuš a závěrečné konzervace. Dále byla provedena oprava poškozených omítek v interiéru kostela pod kůrem vč. výmalby. Celkové náklady činily 942.000 Kč. (Město Znojmo 821.000 Kč a farnost 121.000 Kč).

Oprava Oprava Oprava

Kostel sv. Zikmunda v Popicích

Dokončení opravy fasády - byly odstraněny poškozené omítky, provedeny prodyšné omítky, obnovena profilace říms, celoplošné přeštukování a nátěr, opraven hromosvod a umělecko-řemeslně opraveny dobové dveře. Celkové náklady činily 199.000 Kč (Město Znojmo 179.000 Kč a farnost 20.000 Kč).

Oprava

Kostel sv. Jana Křtitele ve Znojmě

Bylo provedeno restaurování obrazu Kázání sv. Jana Křtitele od J. L. Krackera, který je součástí hlavního oltáře. Celkové náklady činily 212.000 Kč (MK ČR 175.000 Kč a farnost 37.000 Kč).

Oprava

Fara u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě

Byla provedena I. etapa opravy střechy: výměna laťování a pálené krytiny, výměna klempířských prvků, oprava historických komínů. Celkové náklady činily 1.116.000 Kč. (MK ČR – Program regenerace městských památkových rezervací 500.000 Kč, Město Znojmo 101.000 Kč, Jihomoravský kraj 220.000 Kč a farnost 296.000 Kč). Dále byla opravena vlhkostí poškozená část fasády sgrafita v nádvoří.

Oprava

Kostel sv. Kříže ve Znojmě

Byla provedena rekonstrukce zázemí kostela: (4 x WC, kuchyňka a úklidová místnost), které byly z 60. let 20. stol. Zázemí bylo dožilé, výrazně degradované vlhkostí a neodpovídalo hygienickým normám a potřebám současnosti. Po otlučení dožilých omítek a vybourání příček a podlah byla provedena výměna inženýrských sítí: splaškové kanalizace, vodovodu a topení. Byla provedena sanace vlhkosti. Byly vystavěny nové příčky, doplněno zdivo, opraveny stropy a klenby, provedeny nové podlahy a schodiště, provedena výměna elektroinstalace, provedeny úpravy a vyzdívky s osazením sanitární techniky, vyměněny dožilé truhlářské prvky: okna a schodišťové stupně a dveře, provedeny nové omítky a obklady. Následně byla provedena výmalba.

Oprava Oprava Oprava Oprava Oprava Oprava

Celkové náklady činily 850.000 Kč. (Jihomoravský kraj 200.000 Kč, Biskupství brněnské 50.000 Kč, Klášter dominikánů Znojmo 50.000 Kč a farnost vč. účelových darů 550.000 Kč).

Další opravy na znojemském a vranovském děkanství

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Dyji

III. etapa restaurování výmalby, umělých mramorů a zlacení interiéru a dokončení opravy elektroinstalace (1.271.000 Kč)

Oprava Oprava Oprava

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí

II. etapa opravy fasády a oprava interiéru věže (1.030.000 Kč)

Oprava Oprava

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hevlíně

II. etapa opravy střechy kostela vč. výměny krovu a oprava střechy věže vč. výměny krovu (955.000 Kč) 

Oprava Oprava Oprava

Kostel Zasnoubení Panny Marie v Mackovicíc

I. etapa opravy střechy (796.000 Kč)

Oprava Oprava

Kostel sv. Jiljí v Lukově

I. etapa opravy střechy a krovu (737.000 Kč)

Oprava Oprava

Kostel sv. Jiří v Lubnici

I. etapa opravy střechy a krovu (715.000 Kč)

Oprava Oprava

Kostel sv. Jiří ve Strachoticích

I. etapa opravy fasády (615.000 Kč)

Oprava Oprava

Kaple P. Marie Bolestné v Čížově

Oprava fasády (345.000 Kč)

Oprava Oprava

Kostel sv. Jiří ve Štítarech

III. etapa opravy fasády (252.000 Kč)

Oprava

Kostelík P. Marie v Dyjákovicích

II. etapa fasády (169.000 Kč)

Oprava Oprava

Kaple P. Marie Pomocnice v Novém Petříně

Odkryv a restaurování nástěnné malby a oltářního obrazu (154.000 Kč)

Oprava Oprava

Fara v Dyjákovicích

I. etapa opravy střechy vč. výměny krovu (650.000 Kč)

Oprava Oprava

Fara v Oleksovicích

IV. etapa opravy střechy vč. výměny krovu (590.000 Kč)

Oprava Oprava

Fara v Hlubokých Mašůvkách

Oprava fasády a statické zajištění (647.000 Kč)

Oprava Oprava

Další opravy

Oprava severní strany fasády fary v Příměticích, odvodnění kostela sv. Michaela v Dyjákovicích, splašková kanalizace fary v Dyjákovicích a v Lukově, restaurování varhan v Lančově a další.

Celkové náklady oprav kostelů a far na znojemském a vranovském děkanství v roce 2016 činily 12.966.000 Kč, z toho bylo uhrazeno 10.772.000 Kč z neuvěřitelných 48 dotací a zbylých 2.194.000 Kč farnostmi a dary.

Pro zajímavost uvádím i strukturu získaných dotací a příspěvků: Ministerstvo kultury ČR 6.611.000 Kč (16 dotací), Jihomoravský kraj 2.278.000 Kč (15 dotací), obce a města 1.708.000 Kč (11 dotací) a příspěvky Biskupství brněnského 125.000 Kč (5 příspěvků) a Dominikánského kláštera Znojmo 50.000 Kč (1 příspěvek). 

Pavel Vlk, manažer stavebních investic Biskupství brněnského