Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Farní společenství

Společenství modlitby Dítěte Ježíše

Společenství modlitby Dítěte JežíšeMládež a dospělí, kteří mají bližší vztah k Pražskému Jezulátku, se schází ke společné modlitbě jednou za 14 dní ve čtvrtek v 18:00 hod. na faře nebo dle domluvy i jinde.

“Čím více mne budete uctívat, tím více vám budu žehnat!”

Úcta a modlitba k Dětství Ježíšovu jakožto jedné z nejvýraznějších tváří zjeveného božství má velikou tradici nejenom v celé naší zemi, ale také přímo v naší farnosti. Bratrstvo Dítěte Ježíše uctívalo obraz Jezulátka, umístěný v boční kapli u kůru kostela sv . Mikuláše, již v 1. pol. 18. století (dnes v presbytáři kostela vpravo proti vchodu do sakristie).
Současné společenství obnovuje tuto radostiplnou službu 5. ledna 2005, odkdy se pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech koná povětšinou ve farní kapličce pobožnost k uctění Jezulátka. Hlavními částmi modlitby jsou čtení Písma, díky a prosby, novéna a korunka k Srdci Dítěte Božího. Se všemi jeho vyznavači v minulosti nás spojuje prastará modlitba P. Cyrila a se všemi ctiteli současnými známá modlitba z Arenzana, významného centra této úcty v severní Itálii.
Samozřejmě jsme spojeni i s Pražským Jezulátkem - naše pobožnost se koná ve čtvrtek ve stejný čas, jako mše svatá a korunka před milostnou soškou v kostele P. Marie Vítězné v Praze na Malé Straně. Během novény jsou také shromaždována přání, která jsou po deseti setkáních odvezena do Prahy a Jezulátku při mši svaté odevzdána.
Společenství je otevřené, tvořené mladými lidmi, kteří se schází v počtu pěti až patnácti osob. Informace a na tel. čísle 776 209 487.