Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Stalo se ...

Květná neděle 2. 4. 2023

Vloženo: 6.1.2024

Květná neděle 2. 4. 2023

Květnou nědělí, která oslavuje příchod Ježíše Krista do Jeruzaléma, jsme společně zahájili Pašijový týden. Lidé na Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma mávali jarními výhonky palem.

V kostele se četly pašie – příběh o Ježíšově utrpení a ukřižování:
Tehdy jeden z Dvanácti - jménem Jidáš Iškariotský - odešel k velekněžím a zeptal se jich: "Co mi dáte, když vám ho zradím?" ... První den o svátcích nekvašeného chleba přistoupili učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?" ... Potom s nimi šel Ježíš na venkovský dvorec zvaný Getsemany a řekl učedníkům: "Poseďte tady, zatímco se půjdu tamhle pomodlit." ... "Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle." ... Všichni volali: "Na kříž s ním!" ... Kolem tří hodin zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eli, Eli, lema sabachthani?", to znamená: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" ...  Když nastal večer, přišel bohatý člověk pocházející z Arimatie, jmenoval se Josef. I on byl Ježíšovým učedníkem. Došel k Pilátovi a žádal o Ježíšovo tělo.  Pilát jim odpověděl: "Tady máte stráž. Jděte a zajistěte (hrob), jak uznáte za dobré." Oni šli a zajistili hrob tím, že zapečetili kámen a postavili stráž. (Mt 26,14-27,66)

 

Foto: Radomír Muzikář / Člověk a víra

Květná neděle 2. 4. 2023Květná neděle 2. 4. 2023Květná neděle 2. 4. 2023Květná neděle 2. 4. 2023
Květná neděle 2. 4. 2023Květná neděle 2. 4. 2023Květná neděle 2. 4. 2023Květná neděle 2. 4. 2023
Květná neděle 2. 4. 2023Květná neděle 2. 4. 2023