Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Téma týdne

Téma týdne
Zažívat pokušení je normální

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. (Mk 1, 12 – 13)

17. 2. 2024, Pavel Semela

Někteří křesťané mají utkvělou představu, že když je někdo zbožný a nechává se vést Duchem svatým, tak se ho pokušení netýkají. Když pak pokušení zakoušejí, mají pocit, že se museli od Boha vzdálit, že něco udělali špatně. Ježíšova zkušenost s pokušením na poušti nám ukazuje, že to je představa mylná a pocit viny je jen další léčkou Zlého. Pokušení totiž není hřích. A dost možná to je dokonce tak, že čím víc se necháváme Božím duchem vést, tím víc budeme pokušením vystaveni.

V Markově evangeliu se nedočteme, v čem pokušení spočívala. Možná chce Marek podtrhnout, že Ježíš byl pokoušen od satana. Toto hebrejské jméno pokušitele znamená „ten, který očerňuje, pomlouvá“. Pomlouvá Boha, zpochybňuje jeho dobrotu, jeho lásku k nám. Očerňuje i nás v našich vlastních očích, abychom zmalomyslněli, rezignovali na chození po Božích cestách, uvěřili tomu, že si nás Bůh nemůže použít, a nakonec ani nemůže mít rád. Jde mu o to, abychom ztratili odvahu dělat to, k čemu nás Duch svatý zve a k čemu nás chce uschopňovat.

Zakoušíš pokušení? Nejspíš jsi na správné cestě.
Od čeho se tě satan snaží odradit? Asi to je zvlášť důležité.
V síle Ducha svatého můžeš pokušení přemoci a naplnit svoje poslání.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.